In 1884 werd “door eenige leden van Haastrechts Burger-Sociëteit den wensch geuit om in navolging van naburige gemeentens eene IJsclub te Haastrecht op te richten”. De inwoners werden uitgenodigd lid te worden door hun handtekening op een intekenlijst te plaatsen, die door het voorlopig bestuur, bestaande uit de heren Stigter, Van Dam, Reneman, Verweij, Raateland en Pensioen, was voorzien van deze extra aanbeveling: Is het ijsvermaak op zich zelf reeds aanbevelenswaardig, de steun die dergelijke vereenigingen in den wintertijd vaak aan de werkeloozen stand verleenen, maken alle verdere aanbeveling overbodig. De werkelozen konden in die tijd een centje – twaalf of veertien cent per uur – bijverdienen door de baan te vegen en met warm water te dweilen. De contributie zou één gulden per jaar bedragen. Onder de vele handtekeningen bevonden zich die van de toenmalige burgemeester D.A. Dupper en die van mevrouw de weduwe J.J.le Fèvre de Montigny, geboren Bisdom van Vliet.

In 1888 werden de statuten door koning Willem III goedgekeurd en zo werd de Haastrechtse IJsclub, thans de oudste vereniging van het dorp, een feit. Al rond de eeuwwisseling werden door de ijsclub wedstrijden georganiseerd, op de schaats en met paard en slede. Uit deze tijd stamt de uitdrukking “voor spek en bonen meedoen”. Oude en gebrekkige mensen konden aan “wedstrijden” deelnemen en de winnaars werden dan beloond met een pond spek en een zak bonen

De foto toont de trotse bestuursleden, in 1894, met hun gloednieuwe vaandel, dat ter ere van het tienjarig bestaan van de IJsclub door mevrouw De Montigny werd geschonken. Tweede van links De Bruin, vierde Hannes Kompeer, dan Gerardus Raateland, burgemeester Viruly, P. Blanken, Aart Ooms met vaandel, G. Jüngeling, D. Reneman, M. Bakker en tweede van rechts Th. Jansen.

De vergaderingen van de Haastrechtse IJsclub haalden zelfs de krant. Hier een bericht uit het “Haastrechts Nieuws” in 1911. Maandagavond hield de IJsclub alhier ten huize van Mej. Blanken de najaarsvergadering. Er waren 40 leden tegenwoordig. Veel te behandelen was er niet. De bestuursverkiezing van de vijf aftredende leden te weten de heren: HJ. van Niekerk, Th. Hooft, E. Muurling, C.A. Versteeg en N Dogterom, welke allen met meerderheid van stemmen herkozen werden. Uit een ingekomen schrijven van de Z.H IJsvereniging wordt verzocht om deel te nemen aan de afstandsrit van 82 km welke vanuit Den Haag gehouden zal worden. Lief hebbers kunnen zich bij het bestuur melden. Na het sluiten van de vergadering ging men eerst tot het verloten van wild over. De eerste prijs was een haas en viel ten deel aan de heer H. van der Voren. De tweede prijs, twee eenden aan de heer J. Koeman. De derde prijs aan de heer D. Reneman, de vierde aan Mej. de wed. Blanken. Tenslotte werd het Potspel gehouden. Twee prijzen n.l. twee eenden. Winnaars werden de heren J.H. Müller en Th. Raateland.

Nog steeds wordt op de vergadering van de IJsclub wild verloot, een traditie sinds de oprichting. Deze stoere schaatsers voor hun clubgebouw vormden het bestuur in 1933. Van links naar rechts: Th. Raateland, T. Brouwer de Koning, C. Verboom, W. Eegdeman, W. Stijnis sr., A. van Genderen, G. van Diest, Andr. Bakker, P. Luteyn sr., Th. Hooft, G. van der Heeden, W. Compier en P. van der Linde. Het jongste bestuurslid, J.A. Versteeg, ontbreekt op de foto.

Het clubgebouw heeft verschillende standplaatsen gekend. In 1894, zie zwart-wit foto linksboven, stond het nog aan de Boezem. Achter het gebouw ziet u de dijk, nu Hoogstraat Oost. Op de zwart-wit foto rechts ziet u de boerderij die op de plaats stond van de huidige kaasboerderij. Sindsdien is het clubhuis verhuisd naar de overzijde van de Vlist, op het eiland van de tuinvereniging “De Doelen”, waar het op den duur erg bouwvallig geworden gebouwtje in 1976 werd afgebroken en vervangen door een nieuw, houten gebouw.

De familie Raateland drijft al generaties lang een bakkerij in Haastrecht. Op deze foto ziet u Gerardus Raateland en zijn vrouw en onder andere hun zoon Theodorus, die later ook bakker werd. Gerardus Raateland is een van de oprichters van de Haastrechtse IJsclub en de eerste secretaris van het bestuur van die club. Op de bovenste zwart-wit foto ziet u hem dan ook, vijfde van links, met het notulenboek in de hand.

bron: het boek ‘Kent u ze nog … de Haastrechtenaren’ (1978, door A. Griffioen)

Een prachtig gezicht op de Boezem. Op de voorgrond is men bezig met baggerwerkzaamheden. Op de achtergrond rechts de ijstent. De rietgors midden in de boezem werd op kosten van de ijsclub verwijderd.

bron: ‘Oude prentkaarten vertellen over Haastrecht en Vlist’ (1972 door Christiaan C. Boers en Ted Hughes)

Een unieke foto. Genomen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de ijsclub. Een aantal figuren zijn bekend: tweede van links de Bruin, vierde Hannes Kompeer, dan G. Raateland, A. Dupper, P. Blanken, Aart Ooms (met vaandel), Schilder Jongeling, Redeman, M. Bakker en tweede van rechts Th. Jansen.

bron: ‘Oude prentkaarten vertellen over Haastrecht en Vlist’ (1972 door Christiaan C. Boers en Ted Hughes)